ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนน รพช.ชม.5347 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนน รพช.ชม.5347 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.0๐น. ถึง ๑๗.๐๐น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ เทศบาลสันผักหวาน, หมู่บ้านธนาบุญ, หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์18, หมู่บ้านมยุรีวิลล์(บางส่วน), จัดสรรหลังเทศบาลสันผักหวาน, ร้านลองมองคาเฟ่ และ คริสตจักรเชียงใหม่ดงพระพร
25/11/2564 09:00
25/11/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช