ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไทรบุรี ตั้งแต่ ปากซอยไทรบุรี 37 ถึง ปากซอยไทรบุรี 27 และซอยไทรบุรี 29,31,33,35 บางส่วน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หน้าไทยสมุทรประกันชีวิต ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 13.00น.
21/07/2565 09:00
21/07/2565 13:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี