ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าตึง,บ้านสันทราย,บ้านจำคาวตอง,บ้านสันธาตุ,บ้านห้วยสัก,บ้านสันกำแพง,บ้านสารภี,บ้านใหม่ท่าเรือ,บ้านป่าแดงงาม อ.พาน, บ้านผาลาด,บ้านห้วยลึก อ.ป่าแงะ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/12/2564 08:00
20/12/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด