ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตัดเบรกก่อน-หลัง BUA3S-23
รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่าย
1.บริเวณที่ไฟดับ ประกอบด้วย บ้านภูงาม , บ้านคำภู ดับไฟเวลา 08.00 - 17.00 น.
31/07/2562 08:00
31/07/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด