ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระบบสายส่ง 115 Kv. จาก Switcher บ.ปลาดุก - สฟฟ.ตระการพืชผล
ดับไฟสายส่ง 115 Kv.เพื่อบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้จุดเสี่ยงจาก switcher บ้านปลาดุก - สฟฟ.ตระการพืชผล
09/10/2562 08:00
09/10/2562 16:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197, 045-482474, 09-85861340
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด