ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ม.4 ต.นาโคก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุดโดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.ตั้งแต่สะพานแยกค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติถึงชายทะเลบ้านรางจันทร์ศาลเจ้าพ่อเสือหมู่ที่ 2,4 ต.นาโคก
14/06/2562 09:00
14/06/2562 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
114june2019.3