ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาป่าแดง (กลุ่มแผ่นดินธรรม -แผ่นดินทอง ) หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง
เพื่อสับเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุดหลายจุดกรณีเร่งด่วน ในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
17/03/2563 09:00
17/03/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด