ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสี่แยกอนามัยบ้านลิพอนบางกอก ถึง ปลายสายบ้านควนตาแท่น ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสี่แยกอนามัยบ้านลิพอนบางกอก ถึง ปลายสายบ้านควนตาแท่น ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านลิพอนบางกอก, บ้านลิพอนบ้านแขก, บริษัท แซมคอน จำกัด, ซอยบางขาม, นางสาวศศิธร สนเปี่ยม และ บริษัท เก้าดี เดคคอเรทพลัส จำกัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Intersection of Baan Lipon BangKok health station to Baan KuanTaTaen On Friday, 16 July 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan Lipon Bangkok, Baan Lipon BaanKhaek, Samcon Co., Ltd., Soi BangKham, Ms.Sasithon Sonpiam and 9Dee Decorate Plus Company Ltd.
16/07/2564 09:00
16/07/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร