ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.กำแพงเพชร
ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟกำแพงเพชร ต.นครชุม ถึง บ้านลานดอกไม้ตก ถนน พหลโยธิน กำแพงเพชร - ตาก ฝั่งขวามือ
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน และจ่ายไฟฟ้าฝั่งสายเคเบิ้ลขวามือเข้าระบบ
24/05/2562 09:00
24/05/2562 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181,055716711
อลงกรณ์ ยุพา
ลำดับดาวน์โหลด