ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
กรมทางหลวง ก่อสร้างขยายผิวจราจร
1. บ.หัวโนนตาล ต.โนนตาล
2. บ.โนนม่วง ต.โนนตาล
3. บ.อีเม้ง ต.โนนตาล
4. บ.ซ้ง ต.หนองแก้ว
5. บ.หนองบอน ต.หนองแก้ว
6. บ.หนองแก้ว ต.หนองแก้ว

7. บ.โนนรัง ต.โนนรัง
8. บ.โนนสั้น ต.โนนรัง
9. บ.หนองคัน ต.โนนตาล
10. บ.หินตั้ง ต.โนนตาล
18/09/2564 09:00
18/09/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด