ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ผาบ่อง ป่าปุ๊
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านแม่สะกึด บ้านป่าปุ๊ บ้านผาบ่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวดังนั้น อาคาร สถานที่ข้างต้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 17พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
17/05/2565 09:00
17/05/2565 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด