ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อนามัยตำบลส้านฝั่งตะวันออก ถึง อบต.ส้าน
ดำเนินการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณทิศตะวันออกตั้งแต่ อนามัยตำบลส้าน ถึง บริเวณ อบต.ส้าน
03/09/2562 09:00
03/09/2562 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-782081 , 054-781814
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว