ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 02
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงจำเป็นต้องดับไฟบริเวณ บ้านโนนเจริญ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง ๑4.๐๐ น.
02/06/2563 09:00
02/06/2563 14:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045-491219
อนุรักษ์ สิทธิโชค
ลำดับดาวน์โหลด