ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยข้างหมู่บ้านชลธาร 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณซอยข้างหมู่บ้านชลธาร 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.30 น.
05/11/2564 09:00
05/11/2564 16:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช