ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเมืองเก่า บริเวณแยกสามแจกันถึงแยกวังกระจาย
ตำบลเมืองเก่า บริเวณแยกสามแจกันถึงแยกวังกระจาย
02/06/2564 09:00
02/06/2564 16:00
กฟจ.สุโขทัย
055-6100298
นิรุตติ์ พรามชม
ลำดับดาวน์โหลด