ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยทรัพย์ธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
24/01/2562 09:00
24/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738, 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ
2แผนที่