ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ จาก จุดปลด DDE เสาหมายเลข 150 (ข้างวัดบ้านโนนผึ้ง) ถึง จุดปลด DDE เสาหมายเลข236 (ข้างสำนักงานการไฟฟ้ากันทรารมย์) ตำบลดูน
ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน บริเวณ จาก จุดปลด DDE เสาหมายเลข 150 (ข้างวัดบ้านโนนผึ้ง) ถึง จุดปลด DDE เสาหมายเลข236 (ข้างสำนักงานการไฟฟ้ากันทรารมย์) ตำบลดูน
02/09/2563 09:00
02/09/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด