ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองทอง ถึง บ้านสระเตย
1.แก้ไข SF6 (LOW GAS) และย้ายจุดติดตั้ง SF6
2.แก้ไขเสาแรงสูงหัก 1 ต้น
21/02/2561 09:00
21/02/2561 16:30
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 055-716711
อลงกรณ์ ยุพา
ลำดับดาวน์โหลด