ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่บ้านดอยน้อย(จุด 2)ทั้งหมด หมู่ที่ 11 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และชลประทานฝายดอยน้อย/สถานีสูบน้ำบ้านจอมทอง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงที่ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
11/09/2562 08:30
11/09/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี