ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สหกรณ์โคนมโนนสมบูรณ์ บ.โนนสมบูรณ์ ถึง บ.โคกใหญ่ ต.ห้วยยาง
กฟส.กระนวน ขอดับไฟเพื่อตัดต้นไม้ Feeder2 จาก สหกรณ์โคนมโนนสมบูรณ์ บ.โนนสมบูรณ์ ถึง บ.โคกใหญ่ ต.ห้วยยาง
06/06/2562 09:00
06/06/2562 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ