ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเทพราชนคร ท่าศาลา ซ.7-8
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
25/01/2562 10:00
25/01/2562 11:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด