ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแผ่นดินทอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านแผ่นดินทอง ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านแผ่นดินทอง ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 น.– 16:00 น.
08/06/2563 13:00
08/06/2563 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด