ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนภิรมย์ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ออกจากที่ดินผู้ใช้้ไฟ
23/05/2562 09:00
23/05/2562 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ