ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกสะอาด-บ้านกุ้งกั้ง
ซ้อมแชมระบบจำหน่าย
27/12/2561 09:00
26/12/2561 09:27
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ