ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอบัวเชด ถึง หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอบัวเชด
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
12/10/2562 08:00
12/10/2562 17:00
กฟอ.บัวเชด
044579042,044571237
สุพัฒน์ นิยมไทย