ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านทึง ถึงบ้านโคกหม้อ
ดับกระแสไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาพาดสายใหม่
23/08/2562 08:30
23/08/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค