ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านขนวน-สีแก้ว ตำบลก้านเหลือง
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า
พื้นที่ ไลน์บ้านขนวน-สีแก้ว ตำบลก้านเหลือง
วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 - 13.00 น.

PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1.บ้านสีแก้ว ตำบลก้านเหลือง
2.โรงเรียนบ้านขวนสีแก้ว ตำบลก้านเหลือง
3.บ้านหนองจินดาใหญ่ ตำบลก้านเหลือง
4.บ้านหนองจินดาน้อย ตำบลก้านเหลือง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจินดาน้อย
6.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง
7.โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง
8.บ้านโนนแดง ตำบลก้านเหลือง
9.สถานีสูบน้ำบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง
10.บ้านกระพี๊ ตำบลก้านเหลือง
11.บ้านขนวน ตำบลก้านเหลือง

** ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออุทุมพรพิสัยได้มีการส่งหนังสือแจ้งดับไฟไปยังผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้เเล้ว
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
05/08/2565 09:00
05/08/2565 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045-691606 , 045-638295
สันติภาพ มิระสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังดับไฟ