ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสาลีถึงบ้านคลองสาหร่าย
แก้ไขสับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด,คอน.,ลูกถ้วยและสายแรงสูงหย่อนยาน
20/04/2565 09:00
20/04/2565 15:00
กฟอ.บางปลาม้า
080-0252-520
ประสาน รื่นโพธิ์วงศ์