ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ถึง ที่ว่าการอำเภอฮอด
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแซมไลน์ และปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ถึง ที่ว่าการอำเภอฮอด
13/11/2564 08:00
13/11/2564 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด