ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ้านคำแก้ว ถึง BUA1S-15/1 และ BUA1S-17
ปักเสาแรงสูง และพาดสาย SAC ขนาด 185 ต.มม. (ยกเลิกแผนดับไฟ เนื่องจากตรงกับแผนปรับปรุงสาย Incoming)
1.) ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำแก้ว , โรงเรียนเทคโนโลยีโซ่พิสัย , บ้านคำแวง
2.) ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-09.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านดอนเสียด , บ้านหนองโด , บริษัท ซันนี่เวย์ รับเบอร์ จำกัด
08/11/2562 08:00
08/11/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด