ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านชะแมบ-ทุุ่งม่วง
ปฏิบัติงานปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ นายกวี อรุณรังษี เริ่มดับไฟ 21/02/2561 09:00
สิ้นสุดดับไฟ 21/02/2561 17:00
ผู้ควบคุมงาน นายธนาพฤทธ์ บรรจง 081-982-6648
17/02/2561 09:00
17/02/2561 17:00
กฟอ.สอยดาว
081-982-6648
ศักดินนท์ ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด