ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านไร่ม่วง/บ้านท่าตาล/ห้วยลวงไซ/บ้านโป่งเบี้ย/บ้านห้วยสีเสียด/โรงสูบโป่งเบี้ย/องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
๐๘.๐๐ น. ถึง 09.00 น.
และ
16.00 น. ถึง 17.00 น.
-บ้านกอไร่ใหญ่/บ้านห้วยกระทิง/บ้านห้วยฮ้อม/บ้านน้ำคิว/บ้านเสี้ยว/บ้านกกซ้อ
บ้านกกทอง/บ้านสวนกล้วย/บ้านภูสวรรค์/บ้านโพนป่าแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว

๐๘.๐๐ น. ถึง ๑7.0๐ น.

-บ้านไร่ม่วง/บ้านท่าตาล/ห้วยลวงไซ/บ้านโป่งเบี้ย/บ้านห้วยสีเสียด/โรงสูบโป่งเบี้ย/องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
14/02/2563 08:00
14/02/2563 17:00
กฟจ.เลย
0611268755
ถนัดกิจ พิลาสุตา