ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั่งแต่บริเวณ ซ.บ้านโตกกลาง3 - สันติฟาร์ม ม.3 ต.บ้านโตก
ปรั่บปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาไฟแรงสูง
21/09/2564 09:00
21/09/2564 15:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด