ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจานเขื่อง
พาดสายแรงสูง
01/02/2561 10:00
01/02/2561 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ