ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1-5 ตำบล ท่าดินแดง
ดับไฟเพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย หมู่ 1-5 ตำบล ท่าดินแดง
21/12/2564 09:00
21/12/2564 13:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035391234
ธงชัย สถาพร