ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณใกล้โรงเรียนบ้านไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว
ประกาศดับไฟ วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมีความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. บริเวณ ใกล้โรงเรียนบ้านไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม 3 เฟส 160 เควีเอ (หม้อแปลงเดิม 3 เฟส 22-004166)

PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 17th, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In the area of Baan MaiKhao near Baan MaiKhao School, Moo 4, MaiKhao Sub-district, Thalang district, Phuket
17/02/2564 09:00
17/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร