ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านร้องแหย่ง(ทั้งหมด) หมู่ 5 ตำบลหนองแก๋ว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12.20 เมตร จำนวน 14 ต้น เพื่อรองรับงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นชนิด หุ้มฉนวน บริเวณบ้านร้องแหย่ง(ทั้งหมด) หมู่ 5 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 17.00 น.
16/10/2564 09:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช