ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเหรียงและบ้านควนไม้งาม
จะดำเนินการตัดต้นไม้ที่คร่อมและพาดสายระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
10/11/2563 09:00
10/11/2563 13:00
กฟจ.พัทลุง
074-671583,074-671581
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล