ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อาคารพาณิชย์ข้างสนง.การไฟฟ้าส่วนภูิภาคอำเภอเสนา หมู่5 ต.บางนมโค อ.เสนา
รื้อถอนระบบจำหน่ายแรงสูง
11/09/2563 09:00
11/09/2563 15:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด