ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลนาดินดำบางส่วน บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านผาเจริญตำบลท่าสะอาดอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงานหมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม2563

เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
09.00 น. ถึง 16.00 น.
-บ้านห้วยม่วง,โรงเรียนบ้านห้วยม่วง,บ้านนาดินดำบางส่วน,เทศบาลตำบลนาดิน,บ้านผาเจริญ,โรงเรียนบ้านผาเจริญ,บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน สาขาเลย,บ้านห้วยตาด,บ้านโพนสว่าง,บ้านท่าสะอาด,โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

27/03/2563 09:00
27/03/2563 16:00
กฟจ.เลย
0611268755
ถนัดกิจ พิลาสุตา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 27 มีนาคม 2563