ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1 / ม.3/ ม.6 ต.ไผ่หลวง , ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
** ประกาศดับไฟ ***

การไฟฟ้าฯ อ.ตะพานหิน จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาย บ.คลองข่อย - บ.คลองคูณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้ดีมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องงดจ่ายไฟชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ดับไฟ
- 23 พฤศจิกายน 2564

2. เวลาดับไฟ
- 09.00 - 14.00 น.

3. พื้นที่ไฟฟ้าดับ

- บ.คลองข่อย ม.1 ต.ไผ่หลวง
- บ.คลองข่อย ม.3 ต.ไผ่หลวง
- บ.คลองข่อย ม.6 ต.ไผ่หลวง

- บ.คลองคูณ ม.2 ต.คลองคูณ
- บ.อ้อมหล่ม ม.3 ต.คลองคูณ
- บ.ท่าควาย ม.4 ต.คลองคูณ
- บ.คลองคูณ ม.7 ต.คลองคูณ

และบริเวณใกล้เคียง

4. หมายเหตุ
หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟคืนระบบโดยทันที โปรดอย่ากระทำการใดๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

***************************
หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตะพานหิน
โทร : 056-622133
สายด่วน PEA CALL CENTER 1129
กลุ่มLINE : แจ้งไฟดับตะพานหิน
23/11/2564 09:00
23/11/2564 14:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-6221323
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด