ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูงและแรงตำ่
07/09/2562 08:30
07/09/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
นายอดิเรก อาจสูงเนิน 086-5573384
นายวีรวัฒน์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ area