ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร [ผกส. PEA Samutsakhon]
ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 kV (ปักเสาใหม่)
26/05/2562 08:00
26/05/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด