ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์บ้านท่าผา – จุดปลดแคล้มป์บ้านไหล่หิน
เปลี่ยนสาย 185 PIC เป็น 185 SAC และ รื้อถอนเสา 12 เมตร งานย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านท่าผา
WBS : I-63-A-CHT64.MS.1004
13/05/2565 09:00
13/05/2565 17:00
กฟอ.แม่แจ่ม
053-485025 , 053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด