ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสงขลา-นาทวี
ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มความมั่นคงในระบบจำหน่าย ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
1.ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. บริเวณพื้นที่ ดังนี้
- บริเวณ ตั้งแต่ปากซอย 5 ชุมพอ
- บริเวณ ซอย 1 และซอย 3 ชุมพอ
- บริเวณซอย 1 , 2 , 3 , 4 แหลมเคียน
- บริเวณซอยวัดแช่มอุทิศ
- บริเวณซอย 13 สงขลา-นาทวี
- ถึงบริเวณ ร้านอาหาร เรือนไผ่ (บ้านเหล้า)
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. และเวลา 16.00-17.00 น. บริเวณพื้นที่ ดังนี้
- บริเวณ ตั้งแต่สามแยกอ่างทอง (ฝั่งเข้าเมืองสงขลา)
- ถึงบริเวณ ซอย 5 ชุมพอ (ฝั่งเข้าเมืองสงขลา)
10/11/2564 08:30
10/11/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ