ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 กระแสไฟฟ้าดับ เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ย้ายสายแรงสูงเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟ
06/10/2562 08:00
06/10/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด