ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าตำบลชายนา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
01/09/2563 09:30
01/09/2563 12:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด