ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนสายวัดยกกระบัตร-หลักสี่ 3403
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการก่อสร้างปักเสา-พาดสายไฟฟ้า-ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณถนนสายวัดยกกระบัตร-หลักสี่ 3403 ตั้งแต่สี่แยกร้านสุวรรณการช่างถึงสามแยกดอนราว หมู่ที่ 3,4,5,7,8,9,10 ตำบลยกกระบัตร โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าถนนวัดยกกระบัตร-หลักสี่(3403)ตั้งแต่ซอย4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13 ทั้งหมด
2. ร้านสุวรรณการช่าง-คลองกาน้ำ-บ้านผู้ใหญ่ยุทธ-โครงการหมู่บ้านปวริศาทั้งหมด
3. โค้งโรงเรียนทำนบแพ้ว-บ้านผู้ใหญ่นิคม-สะพานกำนันเกษม-รางเรือแตก-สามแยกดอนราว
4. คลองขุดใหม่ทั้ง 2 ฝั่งคลองตั้งแต่ปากซอยเข้าดอนไข่นกหมู่ 3 ถึงบ้านปลายคลองขุดใหม่ หมู่ 10
5. ถนนปลายคลองขุดใหม่บ่อชลอ-คลองเหลนหาย-เจ็ดเขย-ถนนไปโรงชาม หมู่ 5,8
21/10/2564 08:00
21/10/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
12021102123