ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากสถานีตำรวจทางหลวง ถึง ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ต.โนนสูง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
21/05/2565 09:00
21/05/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด