ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงตลาดสีดาฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนสังข์ กฟอ.บัวใหญ่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อรองรับงานยกสะพานลอยคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนบ้านโนนสังข์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน
18/11/2563 08:00
18/11/2563 17:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044461683
ภควัต แก้วสุ่ย